Europejska Stolica Kultury 2016

Katowice_Logo_pion_kolor1

Certyfikat

Podwórko NIVEA

Certyfikat

 


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 831
Odsłon : 321539

Z naszej galerii

Portal Nasze Witosa

grunge--tekstury--tla--stare_19-118895_-_Kopia

Zespół Redakcyjny

Strona w budowie.

#FFFFFF
http://mp94.katowice.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/602992Rataja_budynek1.jpg
thumbnail
Rekrutacja
Rekrutacja 2015/16 informacje

UWAGA !!

 

Informujemy, że w wypadku wybrania
Miejskiego Przedszkola nr 94
jako placówki pierwszego wyboru,
wydrukowane wnioski rekrutacyjne
(wraz ze stosownymi dokumentami)
można składać

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 do 15.00.

Osoby upoważnione do ich odbioru to
WYŁĄCZNIE dyrektor Przedszkola
oraz samodzielny referent.

 

W celu wsparcia Rodziców
przy wprowadzaniu wniosków rekrutacyjnych
(brak komputera, problemy z wypełnieniem,
wątpliwości, korekta błędów)
informujemy,
że osoba upoważniona
do obsługi systemu NABO
będzie do Państwa dyspozycji
w dniach:

 

8.04.2015 (środa) w godzinach 16.00 – 17.00

14.04.2015 (wtorek) w godzinach 16.30 – 17.30

 


Z poważaniem:
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej.

 
Harmonogram naboru 2015/2016

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp

Data

Czynność

1

od 25.03.2015 r., od godziny 14:00 do 01.04.2015 r., do godziny 9:00

Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej.

2

od 01.04.2015 r., godzina 9:00 do 15.04.2015r., godzina 16:00

Rekrutacja podstawowa. Rejestracja dzieci w systemie przez rodziców poprzez wprowadzenie wniosku. Rodzice składają wydrukowany wniosek w przedszkolu (szkole podstawowej z oddziałem „0”) wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

3

15.04.2015 r., godzina 16:00

Zamknięcie systemu dla rodziców.

4

28.04.2015r., od godziny 14:30 do 28.04.2015 r., do godziny 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki - art. 20zc ust. 1.

5

 

od 28.04.2015r., od godziny 15:00 do 05.05.2015 r., do godziny 15:30

 

Potwierdzanie przez Rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału „0” w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną, poprzez zawarcie umowy. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola – art.20zc ust.2.

6

od 07.05.2015 r., od godziny 15:30 do 08.05.2015 r., do godziny 15:30

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału „0”. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

7

od 08.05.2015 r., od godziny 15:30 do 31.08.2015r., do godziny 15:30

Elektroniczne rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w przedszkolu/oddziale „0” w szkole podstawowej pozostały wolne miejsca.

 
REKRUTACJA 2015/2016

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2015/2016

rozpocznie się w dniu 01.04.2015r. o godzinie 9:00

i potrwa do 15.04.2015r. do godziny 16:00,

 

natomiast od dnia 25.03.2015 r. od godziny 14:00 będzie udostępniony

poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli,

zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych

(z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)

w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci.

 

Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować

dzieci w elektronicznym systemie naboru.

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownym dokumentami rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu.

Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0" w szkołach podstawowych.

 

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ rejestracji wniosków w systemie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/16, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) oraz uchwały nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

 

Przebieg procesu rekrutacji:

 1. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału „0" w szkole podstawowej mogą składać deklaracje dalszej realizacji wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko uczęszcza,
 2. jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej,
 3. rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w dniu 01.04.2015r. o godzinie 9:00 i potrwa do 15.04.2015r. do godziny 16:00, natomiast od dnia 25.03.2015 r. od godziny 14:00 będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych (z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownym dokumentami rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0" w szkołach podstawowych. Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie,
 4. za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej. Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji,
 5. w roku szkolny 2015/2016 kryteria lokalne zostały określone w uchwale nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice, z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 6. organ prowadzący w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapewnić miejsca dla dzieci 5-cio letnich zamieszkałych na terenie gminy, a następnie dla wszystkich chętnych dzieci 4 -letnich.
 7. Rodzic każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach przedszkolnych, w tym również dziecka 6 – letniego (2009 rocznik) ma prawo, jako strona, do złożenia deklaracji woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Wyżej wymieniona deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola. Z uwagi na fakt, że w przypadku dziecka
  6-letniego do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…), wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej, jej brak spowoduje negatywne rozpatrzenie deklaracji kontynuacji. Rodzic dziecka 6-letniego, który nie dopełnił wszystkich formalności składając deklarację woli kontynuacji może przystąpić do rekrutacji elektronicznej, wówczas powinien zaznaczyć stosowne kryterium we wniosku i dołączyć do wniosku w wersji papierowej decyzję dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna i to ten organ wzywa ewentualnie do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli decyzja dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej została wydana po zakończeniu rekrutacji elektronicznej,
  w wyniku której wszystkie miejsca w przedszkolu, do którego uczęszczało dziecko 6 -letnie, zostały zajęte, wówczas dyrektor przedszkola powinien zwrócić się pismem do Prezydenta Miasta Katowice o wskazanie dla odroczonego dziecka 6 – letniego miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.W związku z powyższym rodzice dzieci z roczników 2007, 2008 i 2009 będą mieli możliwość logowania się do systemu, a tym samym składania wniosków rekrutacyjnych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 8. ustawodawca w art. 20c ust. 2 pkt 1-7, przywołanej ustawy określił kryteria uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te mają jednakową wartość,
 9. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria lokalne. Ich wartość punktowa jest różna,
 10. dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy oraz dzieci, które do dnia 01.09.2015 r. ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału „0" jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy i uzupełniający,
 11. wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",
 12. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola rodzic potwierdza w Przedszkolu, że dziecko będzie realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Następnie publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
 13. tryb odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 20zc ust. 6 – 9, przywołanej ustawy,
 14. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału „0" ogólnodostępnego, to uczestniczy w procedurze rekrutacji,
 15. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi składany jest w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku,
 16. harmonogram przedmiotowego naboru będzie dostępny dla Państwa na podanej wyżej stronie rekrutacyjnej, a także w przedszkolach, do których będzie się odbywał nabór.

 

Słowniczek:

Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako  miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 


.